ـ عشق از دید حاج آقا : استغفرالله بازازاین حرفهای بیناموسی زدی
(جمله ی عاشقانه : خداوند همه ی جوانان را بهراه راست هدایت کند)
ـ عشق از دید دختر .. : آه ... خدای من یعنی میشهبدون اینکهبابام
بفهمه من عاشق بشم . ( جمله ی عاشقانه : ندارد)
ـ عشقاز دید یک ریاضیدان : عشق یعنی دوست داشتن بدون فرمول (جملهی
عاشقانه : آه عزیزم به اندازه ی سطحزیر منحنی دوست دارم(
ـ عشق از دید بقال سرکوچه : والا دوره ی ما عشق .. نبود ننمون رفتو
این سکینه خانوم روواسمون گرفت )جمله ی عاشقانه : سکینهشام چی داریم
...(
ـ عشق از دیداصغرکاردی (در زندان) : مرامتو عشقه ، عشقی ( جمله ی
عاشقانه : چاقو خوردتیم لوتی(
ـ عشق از دید یک دختر دانش آموز کمی بی غم : آه عزیزم کاش الانپیشم
بودی، بغلم میکردی ، سرمو میزاشتی رو شونه هات ... ( جمله یعاشقانه :
دوست دارم عزیزم)
ـ عشق از دید مادر بزرگم : این حرفهای بدرونزن ، راستی ایندختر
اقدس خانوم خیلی دختر خانوم و با کمالاتیه ، تازهتحصیلکرده همهست ... (جمله ی عاشقانه : بریم خواستگاری..)
ـ عشق ازدید ... (خودتون میفهمید از دیدکی)عزیزم توکه عاشقمی پس
چرا هزینه ی عمل کردندماغمو نمیدی ... ، واسه ناهار بریمرستوران سالی
بادوستش هم قراره بیاد ، دوست سالی واسش یه ماتیز خریده ( به قولبعضی
ها دوو منگل) تو حتی حاضر نیستی واسه من که این همه دوست دارم حتییه
پراید بخری (جمله ی عاشقانه : عزیزم گوشیسونی میخوام و ... راستیدوست
هم دارم
ـ عشق از دید کسی که باراوله که عاشق میشه : عزیزم باور کن حتییک
لحضه بدون تو نمیتونم زندگی کنم ، تو واسم همه ی دنیا هستی ... ( جمله
ی عاشقانه : فدات شم عزیزم خیلی خیلی دوستدارم )
ـ عشق از دید کسی که بار اولش نیست : عزیزم خیلیدوستدارم ،باور
کن به خاطر تو شبها با پای برهنه میخوابم ( جمله ی عاشقانه : آه عزیزم
دیرم شده باید برم )
ـ عشق از دید یک راننده : رادیات ( رادیاتور) عشق من از برایتجوش
آمده ، باور نداری بر آمپرم بنگر (بالهجه ی شوفری بخوانید) ( جملهی
عاشقانه : عزیزمدوست دارم... بو بوبوغ)
ـ عشق از دید بعضی ها : آه خدا یعنی میشهبیادخواستگاریم ... (جمله
ی عاشقانه : یا شابدالعظیم 1000 تومن نذرت میکنمبیادخواستگاریم )
ـ به دلیل نحسی از نوشتن معذورم ( حتیشمادوستعزیز )
ـ عشق از دید ارازل و اوباش : عشق .. سیخی چند ، برو بچه سوسولدلت
خوشه ، خونه خالی نداری ... جمله ی عاشقانه : بوبوغ ... خانوم بیابالا
خوش میگذره(
ـ عشق از دید کسی که در عشق شکست خورده : عشق یعنی کشک ( جملهی
عاشقانه : برو کشکتوبساب(
عشقاز دید بابام : آخه پسر عشق واست نونو آب میشه ... حالابگو
ببینم پدرش چیکارست ؟ ( جمله ی عاشقانه : برو با دختر حاج آقا ازدواجکن
(
ـ عشق ازدید ما میم : وا مگه تو امسال کنکور نداری ، عشق واسه بعد،
مگه تو امسالفلاننداری ،عشق واسه بعد ( جمله ی عاشقانه : جملات عاشقانه
ای هنوز بیان نشده (
ـ عشق از دید شما : ( به من چه)

/ 1 نظر / 4 بازدید
رضا

سلام معسعود جان خیلی مطالبت قشنگ بود . مخصوصا این یکی.[قلب] به من هم سر بزن. خیلی گلی.